Публічна Оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви

Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://www.repower.ngo/ (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією благодійного фонду “Оновлення”, далі іменується «Фонд», в особі директора Садиковоі Марини Вікторівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.
Платіж – добровільна благодійна пожертва.Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.
Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.
Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.
Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору.
Договір розміщено на сайті https://www.repower.ngo/ у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

Права і обов’язки Сторін:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.Благодійник має право:
– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;
– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу.

Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.
Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.
З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.
До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства